+385 1 617 6127
PrijavaNOVA REGISTRACIJA

* Podatak nije obavezan
* Podatak nije obavezan


Opći uvjeti
UVODNE ODREDBE • E-TOURS d.o.o., Garićgradska 18, Zagreb, Hrvatska OIB 115 789 722 58, predstavnik je organizatora putovanja SFUN d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 118A, 1000 Ljubljana, ID. št. za DDV: SI6178889, broj odobrenja za organizaciju turističkih paketa 10751/1. E-TOURS d.o.o. ima za cilj kupcima osigurati optimalne uvjete odmora u turističkim događanjima, uključujući skijaške boravke u europskim zemljama pri čemu E-TOURS d.o.o. prodaje pakete putničke agencije SFUN d.o.o. koja je organizator putovanja.
OPĆI UVJETI
OPĆE ODREDBE • SFUN d.o.o. (u daljnjem tekstu Agencija) prodaje vlastite aranžmane, pri čemu nastupa kao organizator putovanja, te aranžmane drugih organizatora putovanja, gdje nastupa u svojstvu ovlaštenog posrednika za prodaju njihovih aranžmana. Za aranžmane drugih organizatora putovanja vrijede Opći uvjeti putovanja Agencije čiji naziv je naveden na programu ili cjeniku. Ime odgovornog organizatora je vidljivo iz kataloga i programa putovanja te je navedeno na ugovoru ili prijavnici. Opći uvjeti i upute za turističke aranžmane su sastavni dio ugovora ili prijavnice, koju potpisuju Agencija i putnik, koji se prijavljuje za određeni turistički aranžman. U slučaju telefonske prodaje, prodaje putem e-pošte ili rezervacije putem interneta, smatra se da je putnik primio odredbe ovih Općih uvjeta, kada je telefonski, e-poštom ili putem interneta rezervirao turistički aranžman. S Općim uvjetima i uputama putnik se može informirati na web stranici www.skifun.si i www.citybreak.si. Ukoliko je u individualnom programu neka od točaka ovih Općih uvjeta drugačije navedena, vrijedi odredba ili oznaka u programu.
2. PRIJAVA • Putnik može rezervirati i naručiti turistički aranžman osobno u poslovnici ili kod jednog od ovlaštenih putničkih agencija ili putem telefona, e-poštom ili preko interneta. Rezervacijom putničkog aranžmana putnik stupa s Agencijom ugovorni odnos, koji je u smislu ovih Općih uvjeta i uputa za turistički aranžman obvezujući za obje strane. Za obvezujuće prihvaćanje ponude Agencija pored pisanog zahtjeva ili potpisanog ugovora smatra i svaki nalog, posredovan u usmenom ili pisanom obliku telefonski ili e-poštom ili internetom, koji sadrži ime i prezime putnika i ostalih sudionika, njihove datume rođenja i adresu prebivališta/boravišta. Potpisana prijavnica je istovremeno potvrda o putovanju te sadrži podatke o određenom objektu i programu putovanja, gdje su ti podaci navedeni. Putnik je dužan prilikom rezervacije navesti sve podatke i priložiti potrebne dokumente prema programu putovanja te uplatiti akontaciju. Putnik je odgovoran za troškove i posljedice, nastale zbog krivih podataka, ukoliko prilikom prijave nije naveo točne podatke. Prijava se može podnijeti u pisanom obliku. Ukoliko se putnik za putovanje prijavi u pisanom obliku, njegova prijava je valjana s danom kojim je poslana u Agenciju.

2A. PRODAJA TURISTIČKIH ARANŽMANA NA INTERNETU • Putnik je dužan naručenu uslugu platiti u roku 24 sata nakon izrade rezervacije, odnosno sljedeći radni dan u slučaju izrade rezervacije u petak, subotu ili praznikom. Plaćanje se vrši na transakcijskom računu Agencije ili njezinog ovlaštenog agenta. U slučaju da putnik ne izvrši uplatu u navedenom roku, smatrat će se da je ugovor otkazan sukladno Općim uvjetima. 
Smatra se da je putnik primio odredbe ovih Općih uvjeta, uputa za putovanje i posebnih uvjeta ili ponude u trenutku kada je dobio ponudu Agencije preko interneta, obzirom su isti objavljeni na web stranici.
-        U slučaju da se odredbe posebnih uvjeta ili ponude razlikuju od onih objavljenih u Općim uvjetima na web stranici, vrijede posebni uvjeti ili ponuda.
-        Internet prijava putnika moguća je najkasnije do 1 dan prije početka putovanja osim ako u posebnim uvjetima Agencije nije drugačije određeno.
3. DODATNE USLUGE • Osim usluga navedenih u programu i uključenih u cijenu aranžmana, sastavni dio aranžmana mogu biti i dodatne usluge. Dodatne usluge su one usluge koje u pravilu nisu uključene u cijenu aranžmana (jednokrevetna soba, posebna prehrana, dodatni izleti, itd.) ili su za njih u programu predviđene posebne nadoplate (viza, zrakoplovne pristojbe, lokalni vodič, itd.). Putnik dodatne usluge može rezervirati prilikom rezervacije te ih plaća zajedno s osnovnom cijenom aranžmana. Objavljene cijene dodatnih usluga vrijede samo pri rezervaciji i plaćanju tih usluga uz rezervaciju osnovnog aranžmana u trenutku rezervacije. U slučaju da se dodatne usluge mogu kupiti tijekom samog putovanja, putnik plaća dodatne usluge vodiču putovanja ili predstavniku Agencije na licu mjesta i u odgovarajućoj valuti, a sukladno važećem cjeniku na dan korištenja, ako je na putovanju odabranu uslugu još moguće rezervirati.
4. PLAĆANJE • Za datum plaćanja uzima se onaj dan kad je uplata putnika vidljiva na transakcijskom računu. U slučaju rezervacije telefonom ili e-poštom, kada putnik proslijedi broj kreditne kartice i bude autorizirano terećenje od strane kartičara. Kada putnik telefonom ili e-poštom potvrdi ponudu aranžmana smatra se da se putnik složio s odredbama plaćanja Općih uvjeta. Iznos koji putnik plaća prilikom rezervacije, iznosi onoliko koliko je navedeno na ponudi ili računu i predstavlja vrijednost do tada izvršenih usluga i konačno potvrđuje rezervaciju. Preostali dio vrijednosti ugovora/rezervacije putnik mora podmiriti u skladu s datumima i rokovima navedenima na ponudi ili računu. U slučaju da putnik ne podmiri iznos unutar rokova navedenih na ponudi ili računu, smatrati će se da je putnik jednostrano odustao od ugovora/rezervacije, te će agencija u tom slučaju postupiti prema odredbama čl. 7 Općih uvjeta. Putnik je na odlasku dužan predočiti voditelju putovanja dokumente o plaćenom aranžmanu (potvrdu/voucher, dokaz o uplati, itd.) u suprotnom voditelj putovanja putnika neće prihvatiti na putovanje tj. aranžman. Ukoliko ovlaštena agencija za putnika rezervira aranžman, isti podliježe svim odredbama ovoga odjeljka koje se primjenjuje na ovlaštene putničke agencije.
5. PRTLJAGA • Agencija za vrijeme aranžmana ne preuzima nikakvu odgovornost za izgubljenu, ukradenu ili oštećenu prtljagu, skijašku opremu ili drugu opremu putnika, osim u slučaju kad je osiguranje prtljage, skijaške ili druge opreme uključeno u cijenu aranžmana što je jasno razvidno iz ugovora/rezervacije sklopljenog između putnika i Agencije. Pri avionskom prijevozu putnik ima pravo na besplatni prijevoz određene težine prtljage (prema odredbama prijevoznika), svaki dodatni kilogram putnik doplaćuje sam na mjestu u prikladnoj valuti odnosno prema odredbama avionskog prijevoznika. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatni prijevoz prtljage. Prijavu izgubljene ili oštećene prtljage putnik podnosi sam prijevozniku ili hotelu. Pri avionskom prijevozu za prtljagu je odgovorna isključivo avio kompanija na osnovi propisa koji vrijede u međunarodnom zračnom putničkom prometu. U slučaju izgubljene prtljage putnik ispunjava prikladni obrazac koji predaje ovlaštenom predstavniku avio kompanije, a jedan primjerak zadržava za sebe. Na osnovi obrasca avio kompanija putniku ev. isplaćuje kompenzaciju prema propisima koji vrijede u međunarodnom zračnom prometu. 
6. PUTNA DOKUMENTACIJA • Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne isprave (osobnu iskaznicu ili putovnicu) i ulaznu vizu za svaku zemlju za koju je to potrebno. Ako putnik ne ispuni potrebne uvjete za ulazak/tranzit, smatra se da je putnik jednostrano raskinuo ugovor i odustao od ugovora/rezervacije, te će agencija u tom slučaju postupiti prema odredbama čl. 7 Općih uvjeta. Ukoliko Agencija posreduje u pribavljanju vize za putnika, ista ne garantira i dobivanje vize za putnika. Posredovanje Agencije za pribavljanje vize plaća se dodatno. Agencija ne vraća trošak posredovanja za ishodovanje vize čak i u slučaju da zahtjev bude odbijen.
7. OTKAZ ILI PROMJENA ARANŽMANA • Putnik ima pravo otkazati putovanje. Otkaz mora biti dan u pisanom obliku na radni dan do 15:00h u poslovnici gdje se putnik prijavio za putovanje ili e-poštom poslanom na info@skifun.si. Pisani otkaz primljen nakon 15:00h, Agencija može obraditi tek sljedeći radni dan. U slučaju da putnik otkaže putovanje, Agencija ima pravo na naknadu svojih troškova radi otkaza putovanja. Visina naknade troškova ovisi o trenutku u kojem je putnik predložio pismeni otkaz. Visina naknade troškova ovisno o datumu putovanja sastavni je dio svakog ugovora/rezervacije.
Ako putnik odustane od putovanje tijekom samog putovanja, po povratku nema pravo na povrat sredstava. Za vrijeme trajanja putovanja putnik ima pravo na promjenu usluga unutar aranžmana samo uz prethodnu pismenu suglasnost od strane Agencije ili ovlaštenog lokalnog agenta. Agenciju je o takvoj promjeni aranžmana potrebno obavijestit najkasnije 8 dana nakon završetka putovanja. U slučaju promjene imena, broja putnika, objekta ili termina aranžmana Agencija zaračunava putniku 15 € administrativnih troškova odn. prema odredbama organizatora putovanja, ako je traženu izmjenu moguće izvesti bez otkaza aranžmana. U suprotnom, vrijede odredbe iz točke 7. Općih uvjeta. U slučaju da putnik odustane od ponude/rezervacije zbog više sile, Agencija ima pravo na naknadu svojih troškova.
7A. PUTNIKOV OTKAZ SKI KARTE • Ukoliko putnik 7 dana prije početka važenja naručene ski karte odustane od ski karte, troškovi otkaza ski karte iznose 10 € za svaku otkazanu ski kartu.
7B. PUTNIKOV OTKAZ AUTOBUSNOG PRIJEVOZA • Ukoliko putnik 28 dana prije polaska autobusnog prijevoza odustane od autobusnog prijevoza, troškovi otkaza autobusnog prijevoza iznose 100% cijene za svako sjedalo.
7C. PUTNIKOV OTKAZ ŠKOLE SKIJANJA • Ukoliko putnika 29 dana prije polaska odustane od naručene škole skijanja, troškovi otkaza škole skijanja iznose 100% cijene škole skijanja.
8. VREMENSKI I SNIJEŽNI UVJETI • Vremenski i snježni uvjeti nisu razlog za otkaz putovanja sklopljenog u ugovoru/rezervaciji. Agencija također ne preuzima odgovornost za smanjeni opseg rada skijaških naprava (ski liftovi, žičare,…) u odabranom skijaškom centru koji je posljedica nedostatka snijega ili drugih nepredviđenih okolnosti (vrijeme, elementarne nepogode, tehničke prepreke, itd.).
9. SNJEŽNA GARANCIJA • Putnik prilikom prijave može ugovoriti i platiti uplatiti snježnu garanciju i to za sve aranžmane koji uključuju ski kartu. Agencija na tu mogućnost također upozori prilikom sklapanja ugovora/rezervacije. U slučaju ugovaranja i plaćanja snježne garancije u vrijednosti koja je navedena u ponude/rezervaciji, putnik ima pravo na povrat cijelog uplaćenog iznosa ponude/rezervacije samo u slučaju da je u cijelosti i u roku podmirio sve svoje obveze. U slučaju aktivacije snježne garancije, putnik ima pravo na povrat cijelog uplaćenog iznosa ponude/rezervacija umanjene za vrijednost troška prijave, za vrijednost rizika otkaza i vrijednost snježne garancije. Putnik može tražiti povrat uplaćenog iznosa u slučaju snježne garancije kada je odabrani skijaški centar u cijelosti zatvoren isključivo i samo radi pomanjkanja snijega na dan početka vrijednosti ski karte, koju je putnik naručio i platio kod Agencije. Uvjeti za aktivaciju snježne garancije je također plaćanje cjelokupnog iznosa ugovora/rezervacije. Ukoliko putnik nije platio cjelokupni iznos ugovora/rezervacije nema pravo na aktivaciju Snježne garancije. Agencija je putnika o radu odabranog skijaškog centra dužna obavijestiti najkasnije 24 sata prije početka roka važenja ski karte pismenim putem putem e-pošte koju je putnik naveo u ponudi/rezervaciji. Jedini mjerodavni dokument o radu naprava u odabranom skijaškom centru je službeni dokument upravitelja odn. vlasnika skijališta. Dokument je dužna pribaviti Agencija. U slučaju da je putnik naručio snježnu garanciju kod sklapanja ugovora/rezervacije, Agencija u slučaju  pomanjkanja snijega i posljedično ne rada svih skijaških naprava u odabranom skijaškom centru putniku nije dužna vratiti iznos uplaćen prema ugovoru/rezervaciji. Otkazivanje smještaja od strane putnika zbog nedostatka snijega rješavat će se sukladno Općim uvjetima i uputama (točka 7. Općih uvjeta Agencije).
10. SKIFUN GARANCIJA U SLUČAJU OTKAZA PUTOVANJA • Putnik može prilikom prijave/rezervacije uplatiti Agenciji „Skifun garanciju u slučaju otkaza putovanja” (u daljnjem tekstu „Skifun garancija”), koja mu osigurava povrat uplaćenih sredstava od strane Agencije ukoliko putniku najkasnije jedan dan prije početka putovanja nastupe okolnosti koje bi ga spriječile da koristi usluge Agencije koje je platio na osnovu svog ugovora/rezervacije. Putnik može Skifun garanciju aktivirati kod nastanka sljedećih okolnosti:
Smrt, nezgoda ili neočekivano pogoršanje zdravstvenog stanja koji putniku onemogućavaju putovanje. Prilikom aktivacije Skifun garancije potrebno je predočiti liječničku potvrdu ili smrtni list. Liječnička potvrda mora biti izdana prije početnog datuma putovanja. Liječnička potvrda mora sadržavati naznaku da putnik nije sposoban za putovanje, tj. da se putovanje iz zdravstvenih razloga ne savjetuje.
Smrt člana obitelji (supružnik, izvanbračni partner, registrirani partner, roditelji, svekar, svekrva, djeca, zet, snaha, brat, sestra, unuk, unuka, baka, djed), što putniku onemogućuje putovanje. Prilikom aktivacije Skifun garancije potrebno je predočiti smrtni list.
Nezgoda ili neočekivano pogoršanje zdravstvenog stanja uže rodbine putnika (supružnik, izvanbračni partner, registrirani partner, roditelji, djeca, brat ili sestra), koja putniku zbog potrebne njege ili hospitalizacije onemogućuje putovanja. Prilikom aktivacije Skifun garancije potrebno je predočiti liječničku potvrdu. Liječnička potvrda mora biti izdana prije početnog datuma putovanja.
Mobilizacija civilne zaštite i sudski ili pozivi upravnih tijela gdje je potrebno  obavezno prisustvo putnika. Prilikom aktivacije Skifun garancije potrebno je predočiti poziv pravosudnog ili upravnog tijela ili nadležnog tijela civilne zaštite.
Proglašenje epidemije u državi stalnog prebivališta i/ili u odredišnoj državi, te tranzitnim državama koje bi putniku onemogućile dolazak na odredište. Prilikom aktivacije Skifun garancije mjerodavna je jedino i isključivo službeno proglašenje epidemije koje izdaje ovlašteno tijelo države. Taj uvjet mora biti ispunjen najkasnije jedan dan prije odlaska na odabranu destinaciju.
Uvrštenje odredišne države putovanja ili tranzitne države (što bi putniku onemogućilo dolazak na odredište) na tzv. crveni popis država – države s pogoršanom epidemiološkom situacijom – od strane slobodnog tijela, odn. vladine institucije Republike Slovenije, što bi za putnika značilo obaveznu karantenu po povratku u Sloveniju. Taj uvjet mora biti ispunjen najkasnije jedan dan prije odlaska na odabranu destinaciju.
Određivanje obavezne karantene putniku od strane ovlaštenog tijela – Ministarstva zdravlja na prijedlog Nacionalnog instituta za javno zdravstvo, koje putniku onemogućuje putovanja. Datumski određen period prestanka karantene, kako je navedeno u službenoj odluci, mora vrijediti u trenutku putnikovog putovanja. Taj uvjet mora biti ispunjen najkasnije jedan dan prije odlaska na odabranu destinaciju.
Elementarne nepogode u mjestu prebivališta koje putniku onemogućuju putovanja.  Elementarnom nepogodom smatra se svaka  prirodna ili druga katastrofa gdje je ljudski faktor kao prouzročitelj isključen (suša, tuča, požar, poplava, itd.) i gdje je ugrožen ili pogođen život, zdravlje i imovina putnika i/ili njegove uže obitelji. Prilikom aktivacije Skifun garancije potrebno je predočiti službeni dokument nadležnog državnog ili općinskog ureda (civilna zaštita, Ministarstvo okoliša i prostornog planiranja, policija, ...).
Skifun garanciju putnik može ugovoriti prilikom sklapanja ugovor/rezervacije ili najkasnije 24h od sklapanja ugovora/rezervacije. Vrijednost Skifun garancije iznosi 5 % od zbroja vrijednosti svih usluga koje su navedene na ugovoru/rezervaciji. Vrijednost Skifun garancije je na ugovoru/rezervaciji, ponudi ili na računu navedena kao samostalna usluga. Skifun garancija počinje vrijediti kada agencija od putnika zaprimi cijelu vrijednost ugovora/rezervacije.
Putnik može aktivirati Skifun garanciju i s tim povrat uplaćenih sredstava samo i isključivo u slučaju da ugovor/rezervaciju otkaže najkasnije jedan dan prije početka putovanja. Putnik može putovanje otkazati u pismenom obliku putem e-pošte info@skifun.si, ili osobno u poslovnici Agencije. Rezervaciju je potrebno otkazati najkasnije jedan dan prije početkom putovanja, najkasnije do 15:00h.
Ako putnik putovanje ne započne na dan koji je određen kao početak putovanja i putovanje pred samim početkom pismeno ne otkaže, nema pravo zahtijevati povrat na temelju plaćene Skifun garancije. Ako putnik tijekom putovanja odustane od putovanja, po povratku nema pravo na povrat uplačenih sredstava na osnovu plaćene Skifun garancije.
Nevezano na to da je putnik platio Skifun garanciju, ima Agencija u slučaju putnikovog otkaza putovanja pravo na povrat administrativnih troškova koji iznose 15 € po ugovoru/rezervaciji i plaćenoj premiji za otpremninu. Uvjet za aktivaciju Skifun garancije su podmirene sve obaveze prema agenciji po ugovoru/rezervaciju koje je putnik sklopio s Agencijom.
Agencija je dužna putniku vratiti iznos plaćenih sredstava umanjen za iznos Skifun garancije i iznosa administrativnih troškova u roku 15 dana.
Skifun garanciju putnik može sklopiti samo za putovanja iz ponude skijanja koja je objavljena na web stranici Skifun (www.skifun.eu). Skifun garanciju putnik ne može sklopiti za druga putovanja i usluge. U to spada cjelokupna ponuda trgovačke marke Citybreak (objavljena na web stranici www.mtbholidays.si) i prodaju avio karata.
11. CARINSKI I DEVIZNI PROPISI  Putnik je dužan poštivati carinske i devizne propise Republike Slovenije i država gdje putuje. Ako zbog nepoštivanja tih propisa putnik ne bi mogao nastaviti putovanja, sam snosi sve posljedice i troškove koje u vezi s tim nastanu.
12. OTKAZ PUTOVANJA I IZMJENA PROGRAMA OD STRANE ORGANIZATORA ARANŽMANA • Agencija, u skladu s važećim zakonskim propisima, zadržava pravo otkazati putovanje najkasnije pet (5) dana prije polaska, ako se za putovanje ne prijavi dovoljan broj putnika. Ako agencija zbog malog broja putnika otkaže putovanje, putnik ima pravo na povrat punog iznosa za plaćeni aranžman, osim troškova izrade vize i/ili troškova cijepljenja. Ako u aranžmanu nije navedeno drugačije, najmanji potreban broj putnika u određenom prijevoznom sredstvu iznosi:
• za putovanje autobusom - najmanje 45 putnika,
• za grupe na redovnim Europskim zrakoplovnim linijama - najmanje 20 putnika,
• za grupe na prekooceanskim zrakoplovnim linijama - najmanje 15 putnika,
• za putovanje s posebnim zrakoplovima, vlakom ili hidrogliserom - najmanje 80% popunjenosti istih.
Također, Agencija ima pravo na puno ili djelomično otkazivanje aranžmana, ukoliko prije ili tijekom trajanja aranžmana dođe do izvanrednih okolnosti, koje nije bilo moguće predvidjeti, otkloniti ili ih izbjeći, za Agenciju te okolnosti znači utemeljeni uzrok, da ugovor ne bi sklopili, kada bi postojali u slučaju sklapanja ugovora. U slučaju otkaza aranžmana putnička agencija ima pravo na povrat svojih troškova, a razlika se vraća putniku. Agencija zadržava pravo na promjenu datuma i vremena polaska te za promjenu rasporeda u slučaju više sile, kao i pravo na promjenu destinacija putovanja ukoliko se promjene uvjeti putovanja (novi vozni red, neizvjesna situaciju unutar zemlje u koju se putuje, elementarne nepogode ili drugi nepredviđeni uzroci, na koje Agencija ne može utjecati) i bez dodatne naknade, u skladu s pravilima koja se primjenjuju u međunarodnom putničkom prometu. Agencija ne preuzima odgovornost za promjene u programu zbog nastupanja više sile tijekom trajanja aranžmana. Agencija nije odgovorna za kašnjenje zrakoplova, brodova, autobusa ili vlakova, kao i za programske promjene koje nastaju kao posljedica takvih kašnjenja. U takvim slučajevima, Agencija može pružati usluge u izmijenjenom obliku postojećih opcija. U slučaju da situacija na licu mjesta Agenciji ne dopušta smještaj putnika u rezerviranom objektu, Agencija će putnika smjestiti u istom mjestu u drugi objekt iste ili više kategorije.
13. REKLAMACIJE  U slučaju reklamacije, putnik je dužan svoje zahtjeve odmah, čim je moguće, te pismeno ili e-poštom obavijestiti lokalnog predstavnika Agencije, hotelijera, vlasnik apartmana ili Agenciju. Ako reklamaciju nije moguće riješiti na licu mjesta putnik mora o tome pismeno ili telefonski obavijestiti Agenciju. Agencija će reklamaciju riješiti na temelju pisanog zahtjeva putnika kojeg je obvezno podnijeti u propisanom roku od 8 dana od završetka putovanja. Agencija ne rješava zahtjeve za reklamacijom koji nisu bili dostavljeni agenciji barem usmeno za vrijeme trajanje aranžmana, a koji su podneseni nakon za to propisanog roka. Bez pisanog zahtjeva za reklamacijom Agencija neće prihvatiti zahtjeve za smanjenjem cijena i naknada te ostalih potraživanja. Zbog bržeg i učinkovitijeg rješavanja reklamacije Agencija preporučuje da putnik uz pisani zahtjev za naknadu štete, sniženja cijene ili drugih zahtjeva priloži i odgovarajuću potvrdu od strane hotelijera, prijevoznika ili druge odgovarajuće osobe o činjeničnom stanju, na temelju koje putnik temelji svoj zahtjev. Ukoliko aranžman ili dijelovi istog nisu odrađeni radi propusta Agencije, putnik ima pravo na naknadu u iznosu do realne vrijednosti neizvršenih usluga. Prilikom odlučivanja o visini odštete se kao pomoć poštuju odredbe Frankfurtske tabele, koju preporučuje Potrošački savez Slovenije.
14. ZDRAVSTVENI PROPISI • U slučaju da su u programu navedena potrebna cijepljenja, svaki je putnik sam dužan osigurati međunarodni certifikat – žutu knjigu s upisanim provedenim cijepljenjima.
15. PRTLJAGA • Agencija za vrijeme aranžmana ne preuzima nikakvu odgovornost za izgubljenu, ukradenu ili oštećenu prtljagu, skijašku opremu ili drugu opremu putnika, osim u slučaju kad je osiguranje prtljage, skijaške ili druge opreme uključeno u cijenu aranžmana što je jasno razvidno iz ugovora/rezervacije sklopljenog između putnika i Agencije. Pri avionskom prijevozu putnik ima pravo na besplatni prijevoz određene težine prtljage (prema odredbama prijevoznika), svaki dodatni kilogram putnik doplaćuje sam na mjestu u prikladnoj valuti odnosno prema odredbama avionskog prijevoznika. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatni prijevoz prtljage. Prijavu izgubljene ili oštećene prtljage putnik podnosi sam prijevozniku ili hotelu. Pri avionskom prijevozu za prtljagu je odgovorna isključivo avio kompanija na osnovi propisa koji vrijede u međunarodnom zračnom putničkom prometu. U slučaju izgubljene prtljage putnik ispunjava prikladni obrazac koji predaje ovlaštenom predstavniku avio kompanije, a jedan primjerak zadržava za sebe. Na osnovi obrasca avio kompanija putniku ev. isplaćuje kompenzaciju prema propisima koji vrijede u međunarodnom zračnom prometu. 
16. GUBITAK DOKUMENATA • Ukoliko putnik na putovanju izgubi dokumente ili su mu ukradeni, a nužno su potrebni za nastavak putovanja ili povratka u domovinu, putnik je o vlastitom trošku dužan priskrbiti nove. Pri uređivanju formalnosti, putnik se za savjet može obratiti voditelju putovanja ili predstavniku Agencije. U slučaju da putnik zbog izgubljenih ili ukradenih putnih dokumenata mora prekinuti putovanje, nema pravo na razmjerni povrat uplaćenog aranžmana.
17. INFORMACIJE • Informacije koje putnik dobije u poslovnici ne obvezuju Agenciju više nego je navedeno u programu aranžmana ili u ponudi.
18. KATEGORIZACIJA SMJEŠTAJNIH OBJEKATA • Kategorizacija smještajnih objekata (broj zvjezdica odn. kategorija objekata), navedena u katalozima, programima i ponudama Agencije za turističke aranžmane, su lokalne, tj. nacionalne kategorizacije, a ne kategorizacije Agencije te Agencija za njih ne odgovorna. Neki objekti su ocijenjeni s Agencijskom OCJENOM objekata (ocjena se temelji na dugogodišnjem iskustvu, pohvalama i primjedbama), koja se može razlikovati od službene kategorizacije objekta te je stoga tek informativna. Slike smještajnih objekata i unutrašnje opreme su informativne prirode i mogu se razlikovati od stvarnog stanja.
19. ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA • Osobni podaci su bilo koji podaci koji se odnose na pojedinca, bez obzira na oblik u kojem su izraženi, kao što su: ime i prezime, kućna adresa, mjesto (telefon može odati lokaciju), web identifikator (IP adresa), adresa e-pošte, telefonski broj itd.
Obrada osobnih podataka znači bilo koju radnju ili niz radnji izvršenih u vezi s osobnim podacima koji se automatski obrađuju ili koji su, u slučaju ručne obrade, dio datoteke osobnih podataka ili su namijenjeni uvrštavanju u datoteku osobnih podataka, posebno prikupljanje, pribavljanje, pohranjivanje, prilagođavanje ili mijenjanje, pronalaženje, pregled, korištenje, otkrivanje prijenosom, komuniciranje, širenje ili na drugi način stavljanje na raspolaganje, klasificiranje ili povezivanje, blokiranje, anonimiziranje, brisanje ili uništavanje; obrada može biti ručna ili automatizirana.
Dužnost zaštite osobnih podataka u skladu s ovim Općim uvjetima i odredbama, važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Uredbom o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Uredba (EU) 2016/679) obvezujuća je za sve zaposlenike, koji obavljaju poslove na drugim pravnim osnovama osim prema ugovoru o radu, uključujući nakon prestanka radnog odnosa, izvođenja radova ili zadataka ili obavljanja usluga operatera i definirano je u Pravilima o zaštiti osobnih podataka prema Uredbi (EU) 2016/679.
Agencija prikuplja i održava u datoteci osobnih podataka sljedeće vrste osobnih podataka korisnika/pretplatnika:
ime i prezime klijenta, fizička osoba/naziv tvrtke za pravne osobe;
adresa prebivališta/sjedišta tvrtke za pravne osobe;
telefonski broj, broj mobitela i e-pošta;
porezni broj za fizičke osobe / porezni i registarski broj za tvrtke
podaci o transakcijskom računu za utvrđivanje plaćanja za usluge operatora putem eRačuna ili izravnog terećenja;
Uz suglasnost klijenta (e-obrazac/tiskani obrazac), Agencija može prikupljati i druge podatke o klijentu za interne potrebe za analizom podataka o ponudi usluga.
Podaci se obrađuju u sljedeće svrhe:
dostava dokumenata vezanih za naručene usluge (dostava, naplata agencijskih usluga i vijesti o agencijskim uslugama)
redovite informacije - besplatne e-vijesti, tiskani letci ili telefonski pozivi ili SMS poruke
bolje ciljanje za slanje poruka i vijesti o ostalim uslugama i pogodnostima u našoj ponudi
poboljšanje kvalitete naših usluga
za potrebe agencijskih analiza i mjerenja s ciljem utvrđivanja korištenja naših usluga
Kupci mogu dovršiti, ispraviti ili otkazati narudžbu putem adrese e-pošte info@skifun.si ili na tel: +386-1-600 80 80.
Mrežne usluge tvrtke SFUN koriste kolačiće koji se preuzimaju na računalo korisnika u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama (ZEKom-1).
U skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR), Agencija može sve svoje obavijesti klijentu poslati e-poštom, na adresu koju je klijent dostavio Agenciji. Agencija je spremna klijentu poslati račune u obliku e-računa, kao PDF dokument e-poštom ili poštom.
Agencija ima pravo pohraniti osobne podatke klijenta u skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR) te mu na temelju tih podataka poslati podatke o vlastitim novim ili postojećim uslugama.
20. ZAVRŠNE ODREDBE • U slučaju spora između stranaka, nadležan je sud u Ljubljani.
 
SFUN, svetovanje in storitve, d.o.o., Cesta A. Bitenca 118A, 1000 Ljubljana, Slovenija
Copyright © 2007 - 2020 S.K.I.F.U.N. d.o.o.. Sva prava pridržana.